AHA GEL/CREAM

AHA GEL/CREAM ช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยน ย่อยสลายเม็ดสีที่ผิดปกติ ลดเลือนรอยด่างดำ-แผลเป็นจากสิว เผยผิวใหม่ที่เนียนใสกว่า Glycolic Acid : เป็นกรดผลไม้กลุ่ม AHA ที่ได้จากอ้อย จากการ ศึกษาพบว่า AHA มีผลต่อผิวหนัง ดังนี้ ลดการจับตัวกันของcorneocyte ในผิวหนังชั้น stratum corneum โดยรบกวนพันธะ ไอออนิค (ionic bond) ระหว่างเซลล์ จึงมีฤทธิ์เป็น mild keratolyticหรือ skin peeling ทำให้ผิวชั้นล่างปรากฏขึ้นมาใหม่ เป็นผิวที่เรียบนุ่มนวล และอ่อนเยาว์กว่า เปลี่ยนแปลงกระบวนการสังเคราะห์glycosaminoglycan และ ground substance ใน ชั้นหนังแท้ทำให้ผิวอุ้มน้ำได้ดี มีความยืดหยุ่น  – ช่วยกระตุ้นผิวหนังให้มีการผลัดเปลี่ยนเซลล์เร็วขึ้น 

PRODUCTION

กระบวนการผลิตสิ้นค้า (PRODUCTION)  ในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผลสูงสุด จะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพและข้อมูลการผลิต คำแนะนำ ขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด มีการบันทึกข้อมูลทางด้านเทคนิคทุกขั้นตอน มีการตรวจสอความสะอาดของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ จะไม่มีการปนเปื้อน โดยมีการแสดงขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน รวมถึงสภาวะแวดล้อมในการทำงานจะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในกระบวนการผลิต  ในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมา ได้คุณภาพและ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โดยมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน เช่น การตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต การตรวจสอบระบบน้ำ ที่ใช้ในการผลิต การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต มีการบันทึกข้อมูลแต่ละขั้นตอนทุกครั้งที่ผลิต การทบทวนบันทึกการผลิต  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะต้องรวบรวม เอกสารทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาทบทวนความสมบูรณ์และความถูกต้อง ก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ ออกไปยังลูกค้า กระบวนการควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง คือ ภาชนะที่บรรจุ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งมีวิธีการดังนี้

OPERATIONAL

การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เราจึงมุ่งมั่น และ เอาใจใส่ในผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่มือลูกค้า การบริหารงานที่ดีบวกกับประสบการณ์อันยาวนาน ตลอดจนการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานจะทำให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ ( Quality control )  การควบคุมคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในกระบวนการผลิตเครื่องสำอางเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและประกันว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพน่าเชื่อถือสม่ำเสมอ ให้ลูกค้ามีความมั่นใจ พึงพอใจ มีความปลอดภัยเหมาะตามวัตถุประสงค์ของการใช้ เราจึงให้ความสำคัญกับการ ควบคุมคุณภาพเป็นอย่างมากตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบจนกระทั้งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าสำเร็จรูป เพื่อส่งให้ลูกค้า เราจึงได้มีการควบคุมคุณภาพ หลายขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งออกไปมีคุณภาพ กระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ (Raw material)  ทำไมต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ? วัตถุดิบแต่ละตัวมีความสำคัญที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิต( Production ) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจ พึงพอใจและปลอดภัยในการใช้สินค้านั้นๆ ดังนั้นแผนกควบคุมคุณภาพ ( Q.C ) จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการควบคุม และตรวจสอบวัตถุดิบให้มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดอย่างเข้มงวดการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ( Raw Material )  1.  มีข้อกำหนด ( Specification ) และวิธีการทดสอบวัตถุดิบ (แม่แบบจากองค์การอาหารและยา) เข้าตรวจสอบควบคุมมาตรฐาน ด้วยความเคร่งครัด  2.  มีการตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างทางสารเคมี ให้ตรงตามใบรับรองมาตรฐานจากแหล่งวัตถุดิบ ที่มาจากภายนอก 3.  มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของวัตถุดิบ กระบวนการควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์  เมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง คือ…

Research & Development Laboratory

Research & Development Laboratory ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา ประกอบกับประสบการณ์ที่มมากกว่า 10 ปีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เราเลือกใช้วัตถุดิบที่ ผ่านกระบวนการในการผลิตที่มีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีที่มี มาตรฐานสูงในการทำสูตร รวมทั้งมีฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ คอยตรวจสอบ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการทดสอบในด้านต่างๆ ดังนี้  การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ การทดสอบทางจุลชีววิทยา การทดสอบค่าความเป็นกรด – ด่าง หรือ  ค่า pH ของผลิตภัณฑ์ การทดสอบค่าความหนืด การควบคุมราคา ไม่ใช้สัตว์ ในการทดลอง Inside R & D ในปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และธุรกิจ ทางด้าน cosmetics ก็เติบโตขึ้นเร็วมาก พร้อมกับคู่แข่งทางการค้าที่มีมากขึ้น ทำให้ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกิดความท้าทาย และเร่งศึกษา ค้นคว้า เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งพยายามก้าวล้ำเพื่อความเป็นผู้นำ ในด้านการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ภายใต้การรับรองขององค์การอาหารและยาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และได้ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยีตลอดเวลา่ RD & Customer Relationship ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการคิด concept ผลิตภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ ให้ลูกค้าเลือกตามต้องการ ในกรณีที่ลูกค้ามี…