PRODUCTION

กระบวนการผลิตสิ้นค้า (PRODUCTION)  ในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิผลสูงสุด จะต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพและข้อมูลการผลิต คำแนะนำ ขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด มีการบันทึกข้อมูลทางด้านเทคนิคทุกขั้นตอน มีการตรวจสอความสะอาดของเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในแต่ละผลิตภัณฑ์ จะไม่มีการปนเปื้อน โดยมีการแสดงขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน รวมถึงสภาวะแวดล้อมในการทำงานจะต้องสะอาด ปลอดภัย และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบในกระบวนการผลิต  ในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกมา ได้คุณภาพและ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า โดยมีกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน เช่น การตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักวัตถุดิบ ที่ใช้ในการผลิต การตรวจสอบระบบน้ำ ที่ใช้ในการผลิต การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต มีการบันทึกข้อมูลแต่ละขั้นตอนทุกครั้งที่ผลิต การทบทวนบันทึกการผลิต  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ จะต้องรวบรวม เอกสารทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตแต่ละหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาทบทวนความสมบูรณ์และความถูกต้อง ก่อนที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์ ออกไปยังลูกค้า กระบวนการควบคุมคุณภาพบรรจุภัณฑ์ เมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว อย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง คือ ภาชนะที่บรรจุ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด ซึ่งมีวิธีการดังนี้

เคล็ดลับสู่ผิวสวย

หากถามว่า’’อวัยวะใดของร่างกาย จัดเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุด?’’ นั้น คาตอบคือ ’’ผิวหนัง’’ เชื่อว่าหลายคนอาจไม่นับว่าผิวหนังเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายด้วยซ้าไป น้อยคนนักที่จะถือว่า ’’ผิวหนัง’’ เป็นอวัยวะที่สาคัญอวัยวะหนึ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปจากอวัยวะอื่นๆ เช่น หัวใจ ตับ ไต หรือสมองเลย “ผิวหนัง” มีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ให้แก่ร่างกาย เป็นปราการด่านแรกที่ปกป้องร่างกายของทุกคนให้ พ้นภัยจากเหล่าเชื้อโรค และมลพิษต่างๆ เปรียบประดุจเสื้อเกราะห่อหุ้มร่างกายให้อวัยวะภายในอื่นๆ พ้นจากแรงกระแทกต่างๆ เป็นอวัยวะรับรู้ความรู้สึกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ปกป้องเซลล์ต่างๆของร่างกายให้พ้นภัยจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือ รังสียูวี ในแสงแดด ผิวหนังช่วยบ่งบอกอารมณ์และเป็นอาภรณ์ประดับกายเสริมสร้างบุคลิกภาพ เพิ่มความงามให้แก่ตัวคุณ ที่มา: หนังสือ ผู้หญิง กับเครื่องสาอาง มุมมองของแพทย์ผิวหนัง , นายแพทย์ประวิตร พิศาลบุตรสำนักพิมพ์โฮลิสติก