เกี่ยวกับบริษัท


แนะนำบริษัท

บริษัท บิวตี้ เอช เซทเทอร่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2003 (ปี พ.ศ.2546) เป็นโรงงานผู้ผลิตภัณฑ์เวชเครื่องสำอางคุณภาพสูง  ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดูแลสุขภาพผิวและเรือนร่าง  สำหรับคลินิกแพทย์ผิวหนัง  สถานเสริมความงาน  ตลอดจนบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตเครื่องสำอาง  ดังนั้นจึงคำนึกถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  กระบวนการผลิต  ผู้ปฏิบัติ  ความสะอาดและปลอดภัยของผู้ผลิต  คุณภาพผลิตภัณฑ์  และผลกระทบต่อสภาแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งทางบริษัทฯมีนโยบายที่จะพัฒนา  และยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล  โดยใช้มาตรฐานระบบ GMP โดยการกำกับและอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคุณกรรมการอาหารและยา  และสถาบันรับรองสากล บริษัทฯ เน้นคุณภาพของการผลิต  และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้พระราชบัญญัติเครื่องสำอางและกฎข้อบังคับของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง  ปรับปรุงพัฒนาตามหลักสุขลักษณะที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล GMP